אתר M13

תקנון תנאי שימוש

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 1. כללי

 

 • אתר M13 (להלן “האתר“) הינו אתר מסחרי, בבעלות חברת M13, מרחוב ניסים אלוני 10, תל אביב (להלן “החברה“), ומשמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים“). האתר מאפשר למשתמשים להירשם לאתר ולמועדון הלקוחות של החברה, להתחבר לאזור האישי, לרכוש מוצרים מגוונים, ועשוי לאפשר גם צפייה בהיסטורית הרכישות באתר, ייצור רשימות של מוצרים מועדפים ועוד.
 • תקנון תנאי שימוש זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה ו/או שימוש באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והוראותיו עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר יתבצעו באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי שימוש אלה, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. משכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • הוראות תקנון תנאי שימוש זה אינן באות להחליף כל תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר ו/או עמוד ו/או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש ו/או מקושר ו/או זמין באמצעות ו/או דרך אתר זה, לרבות אתרים המצויים בשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן “אתרים מקושרים”). ככל שהמשתמש יופנה לגלוש ו/או לעשות שימוש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא בכפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי החברה, אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצר המוצע למכירה, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיו”ב. מובהר, כי האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.
 • נוסח תקנון התנאי שימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון תנאי שימוש זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על-ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון תנאי שימוש זה וכי הוא הבין אותן ומסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כי הוא מתחייב לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
 • ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. רישום ושימוש באתר
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • רכישת מוצר באתר אפשרית בדרכי הפעולה המפורטות להלן:
  • האחת, לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליכם לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה, כגון: שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני. בנוסף, בכדי ליהנות מכלל הכלים המוצעים באתר, ניתנת האפשרות למשתמש להזין ו/או למסור פרטים מזהים נוספים. על מנת להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה או השלמתה.
  • הדרך השנייה, הינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום מלא, באמצעות מצב “אורח”. בכדי להזמין מוצרים בדרך זו, נדרש המשתמש להזין רק מספר פרטי הזדהות בודדים (להלן “מצב אורח“).
 • במהלך הרישום לאתר ייתכן שהמשתמש יתבקש לבחור סיסמה אישית אשר תזהה אותו בעת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות הזמנת מוצרים. פעולה זו תאפשר זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר באתר.

מובהר, כי המשתמש מתבקש לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לצורך שמירת הסיסמה בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש, ככל האפשר, בתדירות שתורה לו החברה. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש בסיסמה בניגוד להוראות סעיף זה, לרבות אך לא רק, מסירתה לצדדים שלישיים.

 • האתר עשוי להכיל מגוון אפשרויות קניה, לרבות מבצעים שונים, קופונים, שוברים, הנחות וכדומה. לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים בנוסף לתנאי השימוש בתקנון זה. מובהר, כי תנאים אלה אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר ורכישת המוצרים.
 • המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.
 • מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יחל תהליך אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח, על פי סוגיו, או איסוף עצמי), ככל שהינה בטווח ההפצה של החברה ו/או ספקי המשנה שלה.
 • ההזמנה תירשם במחשבי החברה, או אצל מי מטעמה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, הם בלבד, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 • בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 • מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות הספקים, יבואנים או כל חנות אחרת.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 1. כשירות – הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט
 • רשאים להירשם ולרכוש באתר אך ורק משתמשים שעומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף. אין אפשרות לבצע תשלום ללא מסירת פרטי כרטיס האשראי או אמצעי אחר המקובל על האתר (לרבות PayPal).
  • משתמשים בעלי תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
  • משתמשים שנרשמו לאתר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה וככל שרלוונטי גם כנדרש בדף ההרשמה.
  • משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של החברה ו/או ספקי המשנה שלה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לבטל את רישומם והזמנתם, ככל שהתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי שימוש אלה ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, והכל לראות עיניה ולשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 1. שעות פעילות האתר
 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
 • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00-17:00. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים בשעות פעילות האתר ו/או בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון תנאי שימוש זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה במפורשת של החברה, מראש ובכתב.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain“), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, Know How‘, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך, מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. שימוש בקופון
 • בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה החברה להציע דרך האתר מבצעים, הטבות, עסקאות מיוחדות ו/או הנחות לתקופה מוגבלת באמצעות שובר ייעודי (להלן “הקופון“).
 • מימוש הקופון יתבצע אצל החברה ו/או ספק ספציפי, ויהא כפוף לתנאי העסקה כמפורט בדף פרטי העסקה באתר, לתקנון תנאי שימוש זה ו/או לתקנון הספק, ולתנאי המימוש המופיעים על גבי הקופון ותקופת הזמן לשימוש המצוינת בו.
 • הקופון יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהחברה ו/או הספק את המוצר אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בקופון זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
 • לאחר תום תקופת המימוש המצוינת בקופון, יפקע תוקפו של הקופון ולא ניתן יהא לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו. האחריות לממש את הקופונים תוך תקופת המימוש מוטלת על הרוכשים בלבד ולחברה אין ולא תהא אחריות כלשהי, לרבות אך לא רק לאיחור במימוש או אי מימוש, מכל סיבה שהיא.
 • הקופון ניתן למימוש במלואו בלבד ובפעם אחת, לא יתאפשר שימוש חזור בקופון בודד. הקופון, או קוד הקופון (כמובא בהמשך), ניתנים לשימוש באתר זה בלבד. הקופון הינו חסר תוקף מחוץ לאתר זה, לרבות בחנות פיזית או דרך אתרים מקשרים, אף אם ישנם כאלו המציגים לכאורה אפשרות מסוג זה.
 • בתשלום באמצעות הקופון ניתן להשלים את היתרה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתאפשר שימוש בקופון לצורך תשלום על משלוחים, אלא אם צוין במפורש כי המשלוח כלול במחיר המצוין בקופון.
 • אין כפל מבצעים ברכישה המתבצעת באמצעות הקופון, אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש, מראש ובכתב באתר ו/או במודעה ו/או על גבי הקופון.
 • ייתכן כי בחלק מן המקרים הקופון יתורגם לידי קוד חד פעמי המזכה בהנחה ו/או הטבה. המשתמש יתבקש להזין את הקוד באתר לצורך מימוש ההטבה. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית, מתוקף רכישת הקופון. בטרם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה על בסיס קופון, יתבצע אימות של תקפות הקוד מול החברה.
 • בהתאם להנחיית הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנושא מיום 06.09.2015, לא יחולו על הקופון הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן “החוק“) בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימוש הקופון נתונים לפררוגטיבה של החברה, כמתואר לעיל.

מניעת השימוש בקופון

 • החברה תהא רשאית למנוע מהמשתמש לעשות שימוש בקופון, לרבות רכישת מוצר במחיר מוזל באמצעותו, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:
  • הרוכש הפר תנאי מתנאי הקופון, כמפורט בתקנון תנאי שימוש זה ו/או על גבי הקופון ו/או בפרטי העסקה הנוגעים לרכישת הקופון;
  • יש לחברה יסוד סביר להניח כי הרוכש ביצע או עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון;
  • הרוכש עשה שימוש בקופון כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם;
  • מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

שינויים בתנאי הקופון

 • החברה תהא רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופון בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. לתשומת לב הרוכש כי שינויים מהותיים בתנאי הקופון ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר. להסרת ספק, שינויים בתנאי קופון שנעשו בהתאם להוראות הדין יכנסו לתוקף ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • המשך שימוש הרוכש בקופון לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופון כאמור יעידו על הסכמתו וקבלתו את תנאי הקופון החדשים. ככל שהרוכש אינו מסכים לאילו מתנאי הקופון החדש, עליו להימנע מהמשך שימוש בו.
 1. תוכן האתר ופרסומות
 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם (As available). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן או המלאי המוצג אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
 • החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי ובאחריותו בלבד; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על כל האמור.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות וכיו”ב (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות שימוש ונתונים שונים, נמסר על-ידי הצדדים השלישיים הללו ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • באתר עשויים להכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. אתרים אלו ותקינות או זמינות הקישורים אליהם, אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים כאמור כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם.
 • החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש או אי שימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם, וממליצה לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה ו/או בקשה בעניין. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.
 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות “Cookies” (להלן “קוקיז“), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
 • נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
 • הקוקיז הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותו, אם כי מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהקוקיז נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
 • למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של החברה באתר.
 1. הגבלת אחריות
 • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת .ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן, מוצר, ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As is ו- As available). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן, מוצר או שירות בו, וכן בקשר עם זמינותם ו/או התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש באתר ו/או במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.
 • מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ביחס למוצרים להם מצורפת תעודת אחריות, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בתקינותו של המוצר, על הצרכן לפנות לספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר. בכל מקרה האחריות על המוצר לא תוטל על החברה כמשווקת או יבואנית המוצר.
 • להסרת ספק, אחריות החברה, ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד, והמשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון תנאי שימוש זה.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתקנון תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 • כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן “הודעת הביטול“), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
 • על אף האמור בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל, מובהר כי משתמש הרוכש מוצרים מסוימים באתר מודע ומסכים לכך שמדובר בעסקה לרכישת מוצרים המוגדרים כ”טובין פסידים”, אשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 אינה ניתנת לביטול לאחר הזמנתה והגעתה למען שהוזן באתר (כך למשל, בין היתר, הלבשה תחתוני ובגדי ים).
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ”ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
  • בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.
 • בכפוף להוראות משרד הבריאות, לא ניתן להחזיר מוצרי היגייניה.
 • לא ניתן להחזיר / להחליף / לקבל זיכוי על מוצרים הכלולים במבצעי סוף עונה / final sale.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל (המצויה בטווח שירות המשלוחים של החברה), אותה הזין הרוכש בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרשמתו לאתר, ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצר כלשהו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • האתר עשוי לאפשר לרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
 • מובהר כי מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש ובהתאם ליכולות האספקה של החברה באותה עת, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. להסרת ספק, מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל ממיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
 • בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, פשיטות רגל של ספקים, תקלות וכיו”ב, תיידע החברה את הרוכשים עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, ככל שזה מתאפשר, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 • החברה אינה ולא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 • עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל, או בחשש לסכנת חיים שכזו. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהא מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.
 • במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
 • בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או כל מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
 • המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
 • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
 • החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • החברה תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת     ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות
 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • החברה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 • מבצע סוף עונה: מלאי מוגבל, ללא כפל מבצעים, תקף לפריטים נבחרים בלבד
 1. יצירת קשר

 

 • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או באמצעות הטלפון: 03-6480910. הודעות שלא ימסרו באמצעים המפורטים לא, לא יחשבו כהודעות שנמסרו.
 • כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.
psytranceclothing